h

Onderzoek grootschalige bomenkap in Gelderland

19 mei 2019

Onderzoek grootschalige bomenkap in Gelderland

Foto: SP Gelderland

Niet voor het eerst maakt de SP zich zorgen over het kapbeleid dat gevoerd wordt door onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en gemeenten. Het heeft er alle schijn van dat het huidige kappen niet zozeer ingegeven is door natuurlijke noodzaak/beheer maar door een bijkomende prikkel. Er moet geld verdiend worden, omdat de overheid minder euro’s beschikbaar heeft gesteld voor de natuurbeheerders. Carla Claassen (SP-statenlid): ‘De SP wil hierover duidelijkheid en vraagt, samen met het Forum voor Democratie, Gedeputeerde Staten om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de noodzaak van de kap.

Het kappen van bomen staat al geruime tijd ter discussie. Het gaat dan niet over regulier onderhoud/beheer. Langs provinciale wegen wordt de discussie gevoerd vanwege toe- of juist afnemende veiligheid. In natuurgebieden lijkt de discussie lastiger. Geeft kap juist ruimte aan biodiversiteit en komt het ‘oorspronkelijk’ landschap dan beter tot haar recht? Of wordt met de kap grootschalige kaalslag veroorzaakt en het evenwicht voor jaren volledig verstoord? De discussie rond het kappen van bomen ligt gevoelig, zeker sinds de inzichten over het belang van bomen bij de opslag van CO2 meer algemeen zijn geworden. Bovendien hebben bomen een belangrijke rol in het waterbeheer. Verschillend partijen in Gelderse staten, waaronder de SP, hebben zich bijvoorbeeld herhaaldelijk uitgesproken tegen het kappen van bomen om als biomassa in de energiecentrales op te stoken. Het duurt jaren voordat nieuw aangeplante bomen een vergelijkbare opslag hebben bereikt.

Claassen: ‘Er wordt al heel lang geld verdiend aan het kappen van bomen. Bomen worden voor allerlei doeleinden geplant en gebruikt. Wat nu opvalt, is de schaal waarop gekapt wordt. Het moment van toename van kappen lijkt enerzijds samen te vallen met het besluit van de overheid dat natuurbeheerders steeds meer hun eigen broek moeten ophouden. Anderzijds zijn er ook subsidies verstrekt voor biomassa. Een zeer ongelukkige combinatie.

Onrust over het kappen van (gezonde) bomen leidt er toe dat de SP, samen met het Forum voor Democratie, nu een debat wil voeren met als doel een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren waarin klip en klaar wordt gesteld wat de werkelijke noodzaak van het kappen is en of er alternatieven voor de natuurbeheerders zijn.

U bent hier