h

Tekort jeugdzorg raakt beleid Provincie

22 juni 2019

Tekort jeugdzorg raakt beleid Provincie

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Op verzoek van de SP debatteerden Gelderse statenleden over de tekorten in de jeugdzorg. Het provinciebestuur volgt de acties van gemeenten richting het kabinet. Maar een actievere rol wil Gedeputeerde Staten (GS) niet nemen. De Provincie is volgens haar geen partij in dit dossier. Mieke Hoezen, SP-statenlid, vroeg afgelopen woensdag (19 juni j.l.) aandacht voor de gevolgen die de bezuinigingen mogelijk ook hebben op provinciaal niveau. Het opvangen van tekorten op niet-provinciale taken rechtvaardigt een pleidooi van de Provincie bij het Rijk.

Hoezen: ‘De eerste perspectiefnota’s van gemeenten laten zien dat zij ingrijpend denken te gaan bezuinigen om tekorten in de jeugdzorg op te kunnen vangen. Dat geld zoeken zij onder meer bij sport, cultuur, bibliotheken en evenementen.’ De provincie hecht grote waarde aan deze zaken. Voor de uitvoering van haar doelstellingen op deze terreinen is zij afhankelijk van gemeenten. Hoezen: ‘Heeft GS helder in beeld welke bezuinigingen de gemeenten voorzien? Weet zij hoe dit het bereiken van haar eigen doelen in de weg kan staan?’ Als betrouwbare overheid moet je echt wel weten wat er speelt.’ Ook wil Hoezen dat GS een inschatting maakt van het risico op financiële problemen bij gemeenten. Gedeputeerde Markink heeft, namens GS, toegezegd om een overzicht aan te leveren van voorziene bezuinigingen en van gemeenten die mogelijk financiële problemen zullen krijgen.

Andere statenfracties blijken de zorgen van de SP over de gemeentelijke tekorten in het sociaal domein te delen. Niet alle partijen vinden dat het aan de Provincie is om hier op te treden. Immers, het staat de gemeenten vrij om zelf keuzes te maken voor, bijvoorbeeld, lastenverzwaring of het terugbrengen van gemeentelijke voorzieningen. Er waren diverse fracties die aangaven dat zij het lacunebeleid (opvangen van tekortkomingen op niet-provinciale taken) niet wenselijk vinden. Het debat spitste zich toe op de toezichthoudende rol van de Provincie op gemeentelijke financiën. GS wil gemeenten houden aan hun verplichting om tijdig sluitende begrotingen op te leveren. Gelderland gaat in gesprek met het ministerie van BZK (binnenlandse zaken) om over de begrotingseisen te praten.

Hoezen: ‘Hoe de Provincie haar doelstellingen wil realiseren, ook wanneer gemeentelijke partners niet kunnen leveren, werd door GS niet beantwoord. Daarover gaan we nog met elkaar in gesprek.’ GS stelt dat de Provincie partners op hun inhoudelijke verantwoordelijkheid zal blijven aanspreken. Ook moedigt zij gemeenten aan om slimme oplossingen met elkaar te delen. Daarmee zijn de zorgen van de SP over mogelijke verschraling van voorzieningen zeker niet weggenomen. Diverse partijen spraken al hun steun uit voor de motie die SP en 50PLUS in voorbereiding hebben. De SP wil het provinciebestuur oproepen om alsnog, zelfstandig, in Den Haag te pleiten voor compensatie van gemeenten voor de taken in het sociaal domein.

U bent hier