h

Perspectiefnota zonder perspectief

6 juli 2019

Perspectiefnota zonder perspectief

De Gelderse Provinciale Staten vergaderden woensdag 3 juli nog eenmaal voor het zomerreces. Op de agenda stond ook de Perspectiefnota. Met deze nota wordt vooral vooruitgekeken naar de komende begroting. Het bespreken van de nota is een goed moment om de richting (mee) te bepalen of bij te sturen, van het beleid dat de Provincie voert. Reden genoeg dus om, als oppositiepartij, scherp te koersen. SP-fractievoorzitter Carla Claassen sprak namens de SP haar suggesties ter verbetering en bedenkingen uit. Hier treft u de enigszins ingekorte versie aan*:

Perspectiefnota

Het heet een perspectiefnota, maar de SP ziet er weinig perspectief in staan. Het coalitieakkoord is erin opgenomen, maar we zien weinig concrete plannen. Je verwacht van een college, dat gaat regeren in een periode waarin veel grote programma’s, op gebied van mobiliteit, OV en duurzaamheid moeten worden aangezwengeld, een hoger ambitieniveau. Gelderland heeft meer dan voldoende middelen om voorop te kunnen lopen in het aanpakken van grote vraagstukken. Die middelen worden zeer beperkt ingezet. Daarmee geven we niet het goede voorbeeld aan de inwoners van Gelderland.

Per programma benoemt de SP een aantal in het oog springende onderwerpen.

Programma 1. Samen voor Gelderland

We lezen dat GS lef, ondernemingsdrift en partnerschap wil laten zien en steviger wil inzetten op strategische ondersteuning van gemeenten. Hoe zorgt GS ervoor dat ambtenaren mee kunnen in deze nieuwe opgave? Hoe gaat de Provincie als werkgever daarmee om? Welke vorm van leiderschap past daarbij en hoe wordt het management daarin meegenomen en begeleid? De SP is van mening dat investeren in ambtenaren in deze van groot belang is.

Programma 2. Duurzaam

‘We willen de inzet vergroten’, ’we ondersteunen de vorming van de Ressen zowel ‘bestuurlijk en ambtelijk’, stelt GS. Maar wat gaat GS concreet doen?

Programma 3. Natuur en Cultuur

Natuur

Gelderland is een mooie, groene provincie. Dat wil de SP graag zo houden. Zij kan zich heel goed vinden in het plan om meer bos te creëren. Ook wij vinden dat er een stevig investeringsbudget beschikbaar moet zijn voor boeren die willen overstappen naar een duurzame bedrijfsvoering. De SP is een grote voorstander van meer kleinere boerenbedrijven. Ook moeten boeren, volgens de SP, een eerlijkere prijs krijgen voor hun product.

Cultuur

Willen we een breed aanbod op het gebied van sport en cultuur handhaven in Gelderland dan zullen we iets moeten doen. De gemeenten willen hierop bezuinigen, gezien hun andere tekorten. Het opvangen van tekorten behoort niet tot de provinciale taken. De SP vraagt GS welk plan er ligt om hier een oplossing voor te vinden. Gaat zij haar doelstellingen op het gebied van sport, kunst en cultuur op creatieve, andere wijze realiseren? Zijn er manieren om gemeenten tegemoet te komen? Of gaat GS toch een actieve lobby voeren in Den Haag om gemeentelijke kaalslag op andere terreinen tegen te gaan? De SP ziet graag een plan en dient daarom samen met de Partij voor de Dieren en 50PLUS een motie hiervoor in.

Programma 4. Gezond, schoon, veilig en welvarend

Steengoed Benutten wordt: ‘Nieuw Noaberschap’. Alles, wat onder leefbaarheid valt, moet in dit programma passen. Het Duizend-Dingen-Doekje voor leefbaarheidsproblemen. Maar waarom een goed werkend programma uitbreiden met alle problemen van steden, wijken en dorpen?

Steengoed benutten is te belangrijk om op te laten gaan in een bredere werkwijze ‘Nieuw Naoberschap’. Gelderland staat voor een grote opgave om bestaande woningen te renoveren en te isoleren en betaalbare, duurzame nieuwbouw te ontwikkelen. Het in een breder programma opnemen zorgt voor verwatering van doelen en budgetten. Daarom dient de SP een amendement in.

De SP is blij dat GS inziet dat er voldoende woningen in alle segmenten bij moet komen. En dat uiteindelijk alle woningen klimaat- en energieneutraal moeten zijn. Hoe gaat het college dit bewerkstelligen? Met het maken van afspraken en het opstellen van woonagenda’s ben je er nog niet.

Programma 5. Economie en Mobiliteit

Pappen en nathouden, dat is de eerste gedachte die bij de SP opkomt. Alle projecten van het vorige college voeren we uit. Er zijn geen nieuwe projecten toegevoegd. Infrastructuur projecten kennen een voorbereidingstijd van ongeveer 10 à 15 jaar. Gaat dat nu betekenen dat rond 2030 Gelderland letterlijk stil staat? En gaan we alleen nog onderhouden wat we hebben?

De SP kijkt uit naar de integrale visie op mobiliteit en wil dat ook de samenleving hierbij betrokken wordt. Zorg dat het openbaar vervoer beter toegankelijk wordt voor mensen met een fysieke handicap. Het geeft deze groep mensen zoveel vrijheid om zonder al te veel hulp zelfstandig te kunnen reizen.

De provincie moet bedrijven stimuleren om goede werkomstandigheden te bieden en tegelijkertijd concurrerend te blijven. Hier zouden technische innovaties wellicht veel kunnen betekenen. Tegelijkertijd zien we dat er nog steeds Gelderlanders thuis zitten zonder werk. Welke rol ziet GS voor zichzelf om deze mensen te laten meedoen op de arbeidsmarkt en voor een eerlijk salaris?

De SP hoopt in de begroting 2020 meer echte ambities terug te zien. Meer concrete voorstellen. Wat de SP betreft kun je, als GS, op sommige vlakken wat dwingender zijn richting gemeenten en bedrijven. Zeker op het gebied van woningbouw en duurzaamheid.

* De volledige tekst kunt u hier lezen, net als de motie en het amendement:

 

U bent hier