h

SP wil meer milieutoezicht bij bedrijven

9 maart 2020

SP wil meer milieutoezicht bij bedrijven

Foto: Sjoerd de Jong

De provincie moet zorgen voor meer toezichthouders en handhavers. Dat heeft de Gelderse SP voorgesteld bij behandeling van het rekenkamerrapport over Vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid (VTH). De provincie is afgelopen jaren te vaak tekort geschoten als het gaat om toezicht op veiligheid en milieuregels bij bedrijven. Nu is dat uitbesteed aan zogenaamde omgevingsdiensten. Maar die stellen zelf te weinig capaciteit te hebben. Wat de SP betreft gaat de provincie onderzoeken hoe we de capaciteit kunnen uitbreiden en hoe we toezicht en handhaving weer meer in eigen hand kunnen nemen.

Provincies zijn samen met gemeenten verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen aan deze bedrijven. Ook houden ze toezicht om te zien of zij zich aan de regels houden en wordt bij niet naleven van vergunningvoorwaarden handhavend opgetreden. SP-Fractievoorzitter Carla Claassen vindt dat dit beter moet: “Het is de taak van de provincie om te controleren of bedrijven veilig werken en voldoen aan milieu- en andere regels. Maar te vaak gaat dat mis. Zoals bijvoorbeeld bij Afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld. Of bij ontzandingsprojecten waar vuil slib wordt gedumpt. Of bij vergunningen voor veehouderijen. En zo kan ik helaas nog wel even doorgaan. Er is gewoon niet voldoende capaciteit.”

De Rekenkamer heeft een aantal maanden geleden een rapport gepubliceerd over de vergunningverlening, toezicht en handhaving in Gelderland. In het rapport wordt Provinciale Staten geadviseerd om het gesprek aan te gaan met Gedeputeerde Staten over de doelen voor toezicht en handhaving Claassen: “Door vergunningverlening, toezicht en handhaving op afstand te zetten hebben we als provincie minder controle op de uitvoering van dit beleid. De rekenkamer concludeert dat de provincie pas in gang schiet als er iets goed mis gaat, zoals bij Vink. En omdat de Omgevingsdiensten ook voor gemeenten werken blijven er gewoon te veel zaken liggen. Dat moet beter. En dat kan als we het aantal toezichthouders opschroeven. Dat kan door de Omgevingsdienst meer te betalen. Dat kan ook doordat de provincie zelf extra mensen in dienst neemt. Wat ons betreft gaat het provinciebestuur onderzoeken wat het beste werkt.”

De SP diende 4 maart een motie in om te onderzoeken hoeveel extra toezichthouders en handhavers nodig zijn en wat de mogelijk heden zijn om als provincie weer zelf de toezicht en handhaving te gaan uitvoeren. Ondanks steun van partij voor de Dieren en 50plus was er geen meerderheid voor de motie.

Reactie toevoegen

U bent hier