h

SP zet provincie aan tot actie tegen huiselijk geweld

31 maart 2005

SP zet provincie aan tot actie tegen huiselijk geweld

De provincie Gelderland gaat actief de strijd aan tegen huiselijk geweld. Tijdens de Statenvergadering van 30 maart 2005 werd een motie van SP-statenlid Agnes Lewe aangenomen waarin het College van Gedeputeerde Staten hiertoe opdracht kreeg. Zo komt er één centraal telefoonnummer in Gelderland waar huiselijk geweld gemeld kan worden.

Huiselijk geweld is een groot en onderschat maatschappelijk probleem, dat in alle bevolkingslagen voorkomt.

Verantwoordelijk gedeputeerde Hans Esmeijer (CDA) vindt - evenals de minister overigens - het bestrijden van huiselijk geweld een tak van de gemeenten. Voor de slachtoffers is het echter niet relevant welke overheid verantwoordelijk is - als zij maar geholpen worden

Tijdens de behandeling van de Meerjarenvisie Sociaal Beleid 2005-2008 diende de SP daarom een motie in. Daarin krijgt het dagelijks bestuur van Gelderland de opdracht om zelf actief aan de slag te gaan met de bestrijding van huiselijk geweld. Gedeputeerde Staten worden gevraagd de samenwerking tussen gemeenten, politie, vrouwenopvang en zelfhulp-groepen te bevorderen. Ook moeten zij in kaart brengen waar in de provincie nog extra inzet nodig is. Ten slotte moet er een publiciteitscampagne komen, en een centraal telefoonnummer voor meldingen.

De motie kreeg de steun van Partij van de Arbeid, GroenLinks, de VVD, D66 en ook een enkel lid van de CDA-fractie.

Kulturhuusen

Agnes Lewe diende ook een motie over kulturhusen in. Een nieuwsbericht hierover is elders op deze website te vinden.

Stationsloketten

Hetzelfde lot trof een motie waarin Gedeputeerde Staten gevraagd werd om bij de Nederlandse Spoorwegen te protesteren tegen sluiting van de loketten op veel treinstations.

Tekst van de aangenomen motie

Provinciale Staten van Gelderland, op 30 maart 2005 in vergadering bijeen

overwegende dat
• huiselijk geweld een maatschappelijk probleem is dat overal in Nederland en in
alle geledingen van de samenleving voorkomt
• vrouwen en mannen, ouderen en kinderen slachtoffer en dader kunnen zijn van
huiselijk geweld

constaterende dat
• de gebiedsindeling van de 4 regionale steunpunten in Gelderland niet
overeenkomt met andere regio’s in de provincie (b.v. Jeugdzorg) en zelfs over
provinciegrenzen heen gaat

zijn van oordeel dat
• een sluitende aanpak bij de bestrijding van huiselijk geweld alleen tot stand komt als
alle betrokken partijen (waaronder gemeenten, politie, jeugdzorg, (vrouwen)opvang en
zelfhulp-groepen) optimaal samenwerken
• de toegankelijkheid van de toekomstige steunpunten voor slachtoffers door onduidelijke
regionalisering belemmert wordt

dragen Gedeputeerde Staten van Gelderland op
• de aanwezige provinciale expertiese pro-actief intezetten om samenwerking tussen
partijen te bevorderen en te ondersteunen
• het tot stand komen van en deelname aan de steunpunten te monitoren om eventueel in
te kunnen spelen op het ontstaan van “witte vlekken”
• in overleg met de steunpunten hun toegankelijkheid te optimaliseren door een
publiciteitscampagne en het faciliteren van één telefoonnummer voor heel Gelderland

en gaan over tot orde van de dag

U bent hier