h

Actiegroepen tegen hoogwaterplannen de mond gesnoerd

20 oktober 2005

Actiegroepen tegen hoogwaterplannen de mond gesnoerd

De statenfractie van de Socialistische Partij gaat zich vandaag beklagen bij commissaris van de Koningin Clemens Cornielje over het optreden van VVD- statenlid Gert Bos. Bos is voorzitter van de statencommissie Verkeer en Water. Hij staat niet toe dat de actiegroep “Watergeul Veessen- Wapenveld; NEE” het woord voert tijdens een extra commissievergadering over de hoogwaterproblematiek. Daarmee overtreedt hij het Reglement van Orde van Provinciale Staten. Daarnaast weigert hij om een discussie over de dijkverlegging bij Lent op de agenda te zetten.

Afgelopen woensdag werd, op initiatief van de SP, een interpellatiedebat gehouden over het feit dat de provincie, zonder enige discussie, akkoord is gegaan met de aanleg van een hoogwatergeul bij Veessen en de dijkverlegging bij Lent. Terwijl het toch om twee zwaar omstreden projecten gaat. Gedeputeerde Harry Keereweer zegde toen toe in de commissie Verkeer en Water alsnog op deze twee zaken terug te komen.

De vergadering over de hoogwaterproblematiek is door de voorzitter van deze commissie, VVD- statenlid Gert Bos, nu vastgesteld op woensdag 26 oktober om 15.30 uur. Hij staat geen inspraak toe, terwijl het recht op inspraak van burgers tijdens commissievergaderingen is vastgelegd in het Reglement van Orde van Provinciale Staten. Ook wil Bos alleen een discussie over de geul bij Veessen. De zaak “Lent” heeft hij eigenhandig van de commissieagenda afgevoerd.

Statenlid Toine van Bergen werd gisteren gebeld door de voorzitter van de actiegroep tegen de hoogwatergeul bij Veessen, de heer Wagenvoort. Hij had zich aangemeld voor inspraak, maar hem was verteld dat dit niet de bedoeling was. “Dit kan toch niet, dat een voorzitter van een statencommissie de spelregels van de provinciale politiek zo maar opzij zet? Dit getuigt opnieuw van een enorme minachting van de bevolking van Gelderland”.

De SP eist dat zowel burgers uit de regio Veessen en Lent volgende week hun woordje kunnen doen, en dat over beide zaken gesproken gaat worden in de commissie.

Tekst van de brief van SP- fractievoorzitter Agnes Lewe aan Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje

Geachte Commissaris,

de SP fractie went zich tot u als voorzitter van de procedurecommissie met een spoedeisende zaak. Zoals u weet zal de commissie Verkeer en Water als vervolg op het interpelatiedebat op 26 oktober de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld bespreken. Op zich is dat goed ware het niet dat er een tweede toezegging van de gedeputeerde betreffende de hoogwatergeul bij Lent niet wordt gehonoreerd. De voorzitter van de commissie, de heer Bos, beweert dat die toezegging niet is gedaan. In het archief (op 1:03:56 en
volgende) kan ieder die wil horen dat de gedeputeerde informatie over beide plaatsen heeft toegezegd voor de eerstvolgende commissievergadering.
Het archief was pas vandaag beschikbaar. Daarom zij de heer Bos zijn fout vergeven - mits hij hem spoedig herstelt. Dat zullen we hem ook vandaag vragen.

Vermoedelijk vanwege een drukke agenda van de commissie is het nieuwe agendapunt ingelast op 15.30 uur, buiten de reguliere vergadertijd. Dat is begrijpelijk. Onbegrijpelijk is dat er geen ruimte is voor burgers om het woord te voeren. Die ruimte is er wel in de reguliere vergadertijd vanaf 17.30 uur. Burgers die op het nieuwe agendapunt op 15.30 wensten in te spreken werd door mevrouw Buvink (namens de commissievoorzitter) medegedeeld dat dat niet kon. Hiermee handelt de commissievoorzitter mijns inziens in strijd met Artikel 67 van ons eigen Reglement van Orde.

De SP vindt dit een zeer kwalijke zaak. Welk nut hebben dure communicatieplannen als de meest simpele manier om de politiek dichter bij de burger te brengen gesaboteerd wordt? Wij vragen u daarom als voorzitter van de procedurecommissie onmiddellijk in te grijpen en de heer Bos aan de navolging van het reglement van orde te houden. Tevens te bevestigen dat zowel Veessen/Wapenveld als Lent onderwerp van de commissievergadering kunnen zijn conform de toezegging van de gedeputeerde.

Nog even dit: ik heb natuurlijk de verordening goed bestudeerd en weet dat de 2e paragraaf van artikel 67 eventueel mogelijkheden biedt om inspraak uit te sluiten. Het lijkt me niet goed om dit middel hier te gebruiken.
Juridische haarkloverij over wat onderwerp van die commissievergadering is
- een genomen besluit, aanvullende informatie, gedachtewisseling met de projectgroep - en wanneer inspraak dan wel en niet mag lijkt me niet wenselijk en voor de burger niet te volgen. Een ruimhartige interpretatie lijkt me wijzer.

In de hoop op een spoedig antwoord
met vriendelijke groeten

Agnes Lewe, fraktievoorzitter SP

Hoogwatergeul Veessen en dijkverlegging Lent: nieuwe statendiscussie

U bent hier