h

Provincie moet harde eisen stellen aan vergunningen ambulances

18 maart 2010

Provincie moet harde eisen stellen aan vergunningen ambulances

De plannen voor marktwerking in de ambulancezorg zijn van tafel, tot grote tevredenheid van de Gelderse SP. In ruil daarvoor komt er een vergunningensysteem waarbij één ambulancevervoerder per regio voor vier jaar het recht krijgt om het vervoer te verzorgen. De minister stelt daarbij eisen via het programma van eisen. De provincies hebben daarbij een adviesrecht. De Gelderse SP wil dat de provincie Gelderland harde eisen gaat stellen bij het opstellen van dat programma waaraan ambulancevervoerders moeten voldoen.

SP-statenleden Cobi van Driel en Alex Mink hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur. Zij willen van Gedeputeerde Staten weten hoe ze dat adviesrecht over het eisenpakket zien en gaan uitvoeren. Cobi van Driel: “de minister kan vanaf 2012 over de ambulances gaan, dat betekent nog niet dat de provincie niets meer heeft te zeggen. De SP wil dat het provinciebestuur stevige eisen in het advies aan de minister stelt, zoals nieuwe standplaatsen in Nijkerk en Nunspeet”.

De SP’ers willen ook weten of er nog extra geld wordt gestoken in knelpunten zoals voertuigen, standplaatsen en maatregelen om de aanrijdtijden op peil te houden. In het verleden stak de provincie meerdere malen geld in enkele maatregelen maar daarmee zijn de huidige problemen nog niet opgelost. Als de minister dingen laat liggen moet de provincie in het gat springen.

Voor de SP is het wel duidelijk. Van Driel: “iedereen in Gelderland moet er overal vanuit kunnen gaan dat de ambulance volgens de norm op tijd komt. Daar zou de provincie voor moeten zorgen”.

Lees hieronder de vragen:

Op 8 maart 2010 heeft minister Klink een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de invoering van marktwerking in de ambulancezorg. Uit deze brief blijkt dat de procedure voor de vergunningverlening aan ambulancediensten wordt herzien. De regering heeft het voornemen om de verplichte openbare aanbesteding via een wetswijziging te schrappen. De vergunningen worden via de bestuursrechtelijke beschikkingenprocedure verleend. De provincies krijgen een adviesrecht over het vierjaarlijks vast te stellen Programma van Eisen.

Naar aanleiding van de kamerbrief heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1.
Gezien de kamerbrief krijgt de provincie een adviesrecht ten aanzien van het programma van eisen. In hoeverre en op welke wijze zal u gebruik maken van dit adviesrecht?
Antwoord: Wij zullen gebruik maken van ons adviesrecht en middels een brief reageren op het programma van eisen. Zo hebben wij ook in oktober 2009 als college geadviseerd op verzoek van de minister over de Regeling ambulancezorg, met daarin opgenomen het concept programma van eisen. In afwijking van wat u stelt in uw inleiding wordt er slechts éénmalig een programma van eisen opgesteld en gebeurt dit niet vierjaarlijks.

2. Bent u het met ons eens dat de eisen uit het spreidingsplan ambulancezorg onverkort in het programma van eisen moeten worden opgenomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Het is aan de minister om, in overleg met de stakeholders, te bepalen welke eisen in het programma van eisen worden opgenomen. Het ministerie komt met één landelijk programma van eisen. Aangezien er twaalf verschillende provinciale spreidingsplannen zijn met elk eigen uitgangspunten is het niet realistisch om al deze uitgangspunten over te nemen. Overigens is het uitgangspunt van het Gelderse provinciale spreidingsplan, namelijk een dekkingsgraad van 97% bereikbaarheid, ook in het programma van eisen van het ministerie als een
van de uitgangspunten opgenomen.

3. Bent u bereid om via het advies over het Programma van Eisen aan te geven dat er standplaatsen iii in Nunspeet en Nijkerk worden gerealiseerd, en dat er naar de dekking van de ambulances in het Riverenland wordt gekeken?
Antwoord: In het programma van eisen worden eisen gesteld aan het bereikbaar en tijdig beschikbaar zijn van de spoedeisende ambulancezorg, zonder dat hierbij wordt ingegaan op specifieke locaties. In de lijn daarvan zijn wij vooralsnog niet voornemens om in ons advies aan de minister in te gaan op specifieke situaties.
In ons advies van oktober jl. hebben wij wel de minister geadviseerd op te nemen dat “de Regionale ambulancevoorziening een plan overlegt waarin uitgewerkt staat hoe in het totale verzorgingsgebied, en daarbij dus zeker ook in de perifere gebieden, ingespeeld wordt op de specifieke regionale omstandigheden en de wijze waarop een dekking wordt gegarandeerd die aan de
normen voldoet”.

4. Op welke wijze worden de adviezen van de provincie over het Programma van Eisen behandeld? Bent u bereid om dit advies voor indiening tijdig aan Provinciale Staten voor te leggen?
Antwoord: Het is een verantwoordelijkheid van het college om te adviseren over het programma van eisen. Wij zullen onze reactie afstemmen in IPO-verband. Wij zullen ons advies ter kennisgeving aan uw Staten aanbieden.

5. Heeft dit nieuwe adviesrecht enigerlei invloed op de bereidheid om in de toekomst aanvullend provinciaal geld in te zetten om knelpunten op te lossen?
Antwoord: Nee.

6. Bent u bereid om de provincie een coördinerende rol op zich te laten nemen in de adviesprocedure vanuit de zorgverzekeraars en de GHOR-regio’s, zodat dit zwaarwegende advies van beide partijen aan de minister meer gewicht krijgt?
Antwoord: Op voorhand zien wij geen verantwoordelijkheid voor het college om dit te coördineren. Voor zover ons nu bekend gaan regionale GHOR-besturen met meerdere regio’s samen reageren.

Gelderse SP blij met afblazen marktwerking ambulancezorg

U bent hier