h

SP wil debat over gedogen milieuovertredingen kunstgrasverwerker

18 september 2018

SP wil debat over gedogen milieuovertredingen kunstgrasverwerker

Foto: SP

De Gelderse SP heeft een debat aangevraagd in Provinciale Staten over het feit dat Gedeputeerde Staten niet handhaaft op het overtreden van milieuregels. Op 12 september liet TV-programma Zembla zien hoe bedrijven, die kunstgras verwerken, de regels overtreden. In diezelfde uitzending gaf gedeputeerde Bieze aan dat dit gebeurt met toestemming van de provincie. Er lijkt sprake te zijn van meer bedrijven die gebruik maken van deze ‘regeling’. De SP vindt het niet acceptabel dat de provincie overtredingen goedkeurt en wil in een debat de onderste steen boven krijgen.

Er is vorige week veel commotie ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 12 september, getiteld de Kunstgrasberg, waarin ook een Gelders bedrijf voor onder meer de recycling van kunstgrasmatten (Vink) wordt genoemd. Volgens voormalig milieuofficier en bijzonder hoogleraar milieurecht prof. mr. Biezeveld is er bij de verwerking van kunstgrasmatten sprake van “moedwillig de zaak vervuilen ter wille van winst”. De massale en langdurige opslag van de kunstgrasvelden kan leiden tot brandgevaar en bodemvervuiling. In de Zembla-uitzending geeft de provincie aan de overtredingen van het bedrijf te gedogen, omdat het ‘een maatschappelijke functie’ zou hebben en men anders niet weet waar men met het afval naartoe moet. Bovendien zouden de bedrijfsbelangen te groot zijn, zou handhaving de continuïteit in gevaar brengen en zou het bedrijf een grote speler zijn in de afvalwereld, aldus gedeputeerde Bieze.

In 2016 adviseerde de omgevingsdienst al om het bedrijf stil te leggen, onder andere vanwege brandgevaar en giftige stoffen in de bodem. De provincie heeft dit advies naast zich neergelegd. In 2017 werd de provincie opnieuw gewaarschuwd door de omgevingsdienst om te handhaven. In 2018 heeft de provincie besloten om te stoppen met handhaven en de situatie verder te gedogen, omdat men bezig is met een nieuwe vergunning. Dat lijkt in strijd te zijn met het gedoogbeleid, artikel 4, 3e lid: “Gedogen vooruitlopend op vergunningverlening is voorts alleen toegestaan, indien het niet aan de aanvrager van de gedoogbeschikking te wijten is dat op het moment van indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 3, geen vergunning is verleend voor de activiteiten waarop die aanvraag ziet.”(1)

De SP vindt het niet uit te leggen dat bedrijven bewust de wet overtreden en vervolgens in een procedure tegemoet worden gekomen. SP Statenlid Paul Kusters: “We willen als provinciale overheid een betrouwbare overheid zijn, die ook handhaaft bij milieudelicten. Door de uitspraken van gedeputeerde Bieze in de uitzending van Zembla lijkt het alsof de provincie bedrijfsbelangen belangrijker acht dan de bescherming van ons milieu, ook wanneer de wet wordt overtreden.”

Het Gelderse gedoogbeleid is vaker onderwerp van discussie. Vink is, na bedrijven als Orgamebo in Kapel-Avezaath (2) en het reststoffencentrum Zutphen (3), opnieuw een bedrijf dat na (milieu-)overtredingen gedoogd wordt. De VROM-inspectie stelde al in 2005: “Uit het onderzoek is gebleken dat het gedoogbeleid in overeenstemming is met het landelijk gedoogkader maar zij in de uitvoering afwijkt van haar eigen beleid en in strijd hiermee gedoogbeschikkingen afgeeft. Ook worden gedoogbeschikkingen in strijd met het landelijk gedoogkader verleend.” In 2007 bleek wederom het een en ander mis te zijn. Het betrof toen, naast ook weer Vink, onder meer RRT Betuwse Groenrecycling uit Neerijnenen.(4) In 2008 constateerde het ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) dat de provincie jaarlijks een groot aantal gedoogbeschikkingen aan afvalbedrijven verleent in afwachting van een nieuwe milieu-vergunning.(5)

Kusters: “Wij willen, samen met GroenLinks en Partij voor de Dieren, opheldering over het gevoerde beleid in dit dossier. Hoe werken de provincie en Omgevingsdiensten samen in dergelijke gedoogsituaties? Hoeveel bedrijven worden door de provincie nog meer gedoogd? Zijn de geconstateerde milieuproblemen bij deze bedrijven inmiddels naar behoren opgelost en wordt er ondertussen wel gehandhaafd? Wij willen weten of PS over voldoende informatie beschikt om het gedoogbeleid ook daadwerkelijk te kunnen beoordelen. Hoe transparant is ons beleid? Ook hierover willen we met PS in debat.”

1 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gelde...

2 https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/rondvraag-commissie-eem-... en https://gelderland.notubiz.nl/modules/4/Statenvragen/440154

3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-381.html en https://www.destentor.nl/zutphen/stof-happen-door-zutphens-puinrecyclebe...

4 https://gelderland.sp.nl/nieuws/2007/02/gelderland-gedoogt-te-gemakkelijk

5 https://www.leefmilieu.nl/sites/www3.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/...

Reactie toevoegen

U bent hier