h

Nieuws uit 2006

20 september 2006

Zandwinning Over de Maas goedgekeurd

Provinciale Staten hebben vandaag, met alleen de stemmen van de SP tegen, ingestemd met een grootschalig zandwinningsproject in het Land van Maas en Waal. Een plan dat grote gevolgen heeft voor omwonenden en het milieu. Je mag dan zorgvuldigheid en duidelijkheid richting de getroffen burgers verwachten, vinden we. Maar die was er bij lange na niet.

Lees verder
20 september 2006

Staten voor stort van zwaar vervuild baggerslib in de uiterwaarden

Provinciale Staten heeft vandaag beslist dat ook in de toekomst zwaar vervuild slib in de uiterwaarden mag worden gestort. Eergisteren nog werd een definitieve vergunning afgegeven voor slibstort in de Ingensche Waarden. Daartegen is veel verzet van bewoners en milieugroepen, en ook van het gemeentebestuur van Buren. Diverse wetenschappers vragen zich af of slibstort in de uiterwaarden wel veilig is.

Lees verder
17 september 2006

Slibstort: provinciebestuur bruskeert statenleden door besluit over Ingensche Waarden

Morgen publiceert Gedeputeerde Staten een milieuvergunning voor het project Ingensche Waarden. In de uiterwaarden van de gemeente Buren kan de exploitant van een daar gelegen zandwinput, als het aan het provinciebestuur ligt, zijn zakken gaan vullen, doordat de put deels wordt volgestort met giftig zogenaamd klasse 3- en 4- slib. Het project is zeer omstreden: het verzet bij burgers en gemeentebestuur van Buren is groot. Het feit dat dit morgen gebeurt mag gerust pikant genoemd worden.

Lees verder
17 september 2006

College bagatelliseert problemen met geïmpregneerd hout

Er ontbreekt veel aan het toezicht op stromen zwaar vervuild houtafval: het zogenaamde geïmpregneerde hout. De SP vindt dat dit hout door afvalbedrijven niet goed gescheiden wordt van de andere schonere houtstromen. Het gevolg kan zijn dat giftige zware metalen door verbranding in kolencentrales in het milieu komen. Slecht voor onze gezondheid. In schriftelijk vragen werd aan het provinciebestuur hiervoor aandacht gevraagd. Volgens de provincie valt het allemaal wel mee met die gevaren.

Lees verder
17 september 2006

Project Over de Maas: Provinciebestuur houdt informatie achter over afspraken met zandwinners

Op woensdag 20 september beslissen Provinciale Staten of er een grootschalig zandwinningsproject komt in het Land van Maas en Waal: het project "Over de Maas". Beslissen is moeilijk als je niet over alle gegevens beschikt. Het dagelijks bestuur van Gelderland houdt informatie achter over correspondentie die heeft plaatsgevonden met de zandwinners: over planschade.

Lees verder
5 september 2006

SP ongerust over gevolgen nieuwe N18

Na jaren van overwegen heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten dat het nu echt tijd wordt om de weg tussen Varsseveld en Enschede, de N18, te moderniseren. De huidige weg voldoet niet meer aan de huidige eisen voor veiligheid en leefbaarheid. Gevaarlijke situaties, geluidsoverlast, luchtverontreiniging en opstoppingen vormen een probleem. De SP vindt de huidige situatie ook niet wenselijk en juicht verbetering van deze weg alleen maar toe. Echter is de SP wel bang dat gedurende de besluitvorming economische belangen zwaarder zullen gaan wegen dan culturele-, milieu- en maatschappelijke belangen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier